פרטי קורס

75931 תכנות, ניתוח ותצוגה בפיתון: סוגיות במדעי האטמוספרה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 26/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  פרופ' איתמר לנסקי
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר ירון מיכאל
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ב: 16:00 - 17:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא