הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-147-01           
שם הקורס: מתמטיקה לפיסיקאים 1
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 4 ש"ס     ניקוד:   2
שם המרצה: פרופ' ליאור קליין            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    08/11/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

קורס מבוא במתמטיקה לסטודנטים הלומדים פיזיקה


תאור הקורס:

קבוצות מספרים

סדרות

גבולות של סדרות

פונקציות

גבולות של פונקציות

רציפות של פונקציות

נגזרות של פונקציות

בעיות מינימום מכסימום

אינטגרלים לא מסוימים

אינטגרלים מסויימים

שיטות אינטגרציה

טורים

טורי חזקה

פיתוח פונקציות בטור מקלורן וטור טיילור

 

 


דרישות קדם:

אין


חובות / דרישות / מטלות**:

להגיש תרגילים

לגשת לשני בחנים


מרכיבי הציון הסופי:

70% ציון מבחן

30% אחר (10%- בוחן א', 10%- בוחן ב', 10% ממוצע תרגילים)

 


ביבליוגרפיה:

Anton "Calculus" (available in Hebrew)


Havlin "Mathematics for physicists" (in Hebrew)


 Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .