הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-215-01           
שם הקורס: תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: פרופ' אלי ברקאי            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    24/11/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הוראת התרמודינמיקה תוך הדגשת הקשר בינה לבין המכניקה הסטטיסטית 


תאור הקורס:

מהלך אקראי והתפלגויות נורמליות וגאוסייניות. תאור סטטיסטי של מערכות רב-חלקיקיות, מצבים של מערכות קלסיות וקוונטיותץ הנחת גיבס. צפיפות מצבים של גז אידיאלי. אינטרקציה תרמית בין מערכות אידיאליות,חום, תהליכים קואזי-סטטיים. תרמודינמיקה סטטיסטית: תהליכים הפיכים ובלתי הפיכים, טמפרטורה ואנטרופיה, אמבט תרמי. חוקי התרמודינמיקה. מדידת משתנים מאקרוסקופיים: אנרגיה פנימית, חום, טמפרטורה, חום סגולי, אנטרופיה. משתנים אינטנסיביים ואקסטנסיביים. שימושי התרמודינמיקה: תכונות של גזים אידיאליים, התפשטות איזותרמית ואדיאבטית, פוטנציאלים תרמודינמיים: אנרגיה חפשית של הלמהולץ ושל גיבס, אנטלפיה. משוואות מצב, גז ואן-דר-ולס, פיתוך ויריאלי. תהליך ג'אול-תומפסון. מחזורי קארנו ומנועי חום. הצבר המיקרו-קנוני, הקנוני והגרנד-קנוני. פאראמגנטיות וחוק קיורי. התפלגות המהירויות של מכסוול בגז אידיאלי. פונקצית החלוקה והקשר עם התרמודינמיקה. אנטרופיה של גז אידיאלי ופרדוקס גיבס. משפט החלוקה השווה. אוסצילטור הרמוני קוונטי. מודל אינשטיין של חום סגולי של מוצקים.


דרישות קדם:

מכניקה, חשמל ומגנטיות, מטמטיקה לפיסיקאים 1 ו-2, אלגברה ליניארית, הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים.

 


חובות / דרישות / מטלות**:

הגשת תרגילים שבועית.


מרכיבי הציון הסופי:

תרגיל (10%), בחינה סופית (90%).


ביבליוגרפיה:

Reif: Fundamentals of Statistical and Thermal Physics

Landau and Lifshitz: Statistical Physics
Callen: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics
McQuarie: Statistical Mechanics

Pathria: Statistical Mechanics 


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .