הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-246-01           
שם הקורס: אופטיקה
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 4 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: ד"ר שרון שורץ            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    25/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הוראת האופטיקה, שהינה מהענפים העיקריים של הפיסיקה.


תאור הקורס:

 

Ray optics – The ray approximation, Plane and spherical mirrors; Refraction; Snell's law; prisms; Thin lenses; Lens-mirror systems; The eye; Optical instruments (telescope, microscope),

Wave optics – Light waves; Coherence; Interference and interferometers; Fresnel and Fraunhoffer Diffraction from simple objects, Gratings;

Polarization - Polarized light and Fresnel's equations; Double refraction and optical activity; Polarizers, Wave plates and their usage


דרישות קדם:

קורסי החובה של שנה ראשונה והקורס "גלים"


חובות / דרישות / מטלות**:

הגשת תרגילים, בוחן אמצע + מבחן


מרכיבי הציון הסופי:

80% מבחן, 10% בוחן, 10% תרגילים


ביבליוגרפיה:

"Fundamentals of optics", F.A. Jenkins and H.E. White. McGraw Hill.

"Optics", E. Hecht. Addison-Wesley.


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .