הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-302-01           
שם הקורס: אנליזה נומרית לפסיקאים
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: פרופ' דוד קסלר            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    08/11/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הקדמה לשיטות נומריות ובסיסן התאורטיים.


תאור הקורס:

  • Systems of linear equations: Gaussian elimination; triangular factorization, LU algorithm and pivoting; iterative methods
     
  • Numerical Integration: Rectangle Rule, Trapezoid Rule, Midpoint Rule, Simpson's Rule, Improper Integrals
  • Solution of nonlinear equations: bisection, Newton-Raphson methods; functions of several variables
  • Ordinary differential equations- Euler Method, Runge-Kutte Method, Stiff Problems, Stability, Boundary Value Problems: Shooting, Collocation, Matrix formulation of linear  problems
  • Partial differential equations: diffusion equation - explicit and implicit methods; Crank-Nicholson method; Schroedinger equation
  • Stochastic Processes: Random Walk, Master Equation, Langevin Equation, Birth-Death processes.

דרישות קדם:

תכנות


חובות / דרישות / מטלות**:

תרגילי בית - 40%

פרויקט סופי - 60%


מרכיבי הציון הסופי:

100% - תרגיל


ביבליוגרפיה:

Press, Teukolsky, Vetterling and Flannery, Numerical Recipes in C


שם הקורס באנגלית:
Numerical Analysis for Physicists

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .